• Regulamin Konkursu "Pokaż Swój Zbiornik"

Regulamin konkursu „Pokaż Swój Zbiornik”
na Facebook i Instagram
1.Organizatorem konkursu „Pokaż Swój Zbiornik” jest Firma Trendwise Elżbieta Bielak z siedzibą w Mławie ul. Kościuszki 20A
2.Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich (na chwilę dokonywania zgłoszenia w konkursie), osób fizycznych –konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 3. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu Growise i Trendwise na portalu społecznościowym Facebook. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 05.05.2023 do 14.05.2023. Przystąpienie do Zabawy jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 4. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 5. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie zdjęcia swojego zbiornika (akwarium lub terrarium) pod postem konkursowym na profilu Growise
 
 1. Umieszczenie zdjęcia będącego jednocześnie jego własnością, oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich majątkowych dla organizatora Zabawy bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę wykorzystywania tego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.,
 3. W terminie do 14.05.2023r., spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych zdjęć Komisja wybierze i ogłosi za pośrednictwem profilu Growise na portalu społecznościowym Facebook, trzy prace które w ocenie Komisji zasługują na nagrodzenie, w szczególności uwzględniając kryteria takie jak estetyka, kreatywność i oryginalność pracy. 
 4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
 5. Pierwsze trzy miejsca otrzymają:
Miejsce 1: Growise Makroelementy 500ml 1 szt, Growise Mikroelementy 500ml 1 szt, Growise Węgiel 500ml 1 szt, Growise Potas 500ml 1szt, Growise Żelazo 500ml 1 szt, Growise Base 500gr 1 szt, Growise Mineral Power Sand 5L 1 szt, Growise Roots 1 opakowanie
Miejsce 2 Growise DSM Day 300ml 1 szt, Growise DSM Week 300ml 1 szt, Growise Roots 1 opakowanie, Growise Base 500gr 1 szt
Miejsce 3: Growise Mini Set (6x25ml) 1 opakowanie, Growise Roots 1 opakowanie.
.
13.Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
14.Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w terminie do
30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 1. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu email oraz adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 2. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w pkt 16, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 3. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania nagród.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inne -pieniężne lub niepieniężne.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia odbioru nagrody na osobę trzecią.
20.Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagród.
21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania, podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych przez Uczestnika.
22.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, zwłaszcza z przyczyn technicznych.
23.Ewentualne spory wynikające z konkursów, których dotyczy regulamin poddaje się pod właściwość miejscową sądu wedle miejsca zamieszkania Organizatora.
 1. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przesłane zdjęcia lub filmy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy swoich towarów, a także towarów sponsorów lub innych współpracujących firm.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU:
 1. Wizerunek osób lub zwierząt udostępnionych na fotografiach lub filmach może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez innych uczestników konkursu, a także przez inne osoby przeglądające Facebook, za które Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy brać udziału w konkursie.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy innym współorganizatorom konkursu jest całkowicie dobrowolne.
 3. Każdy uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać, uzupełniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby Trendwise Elżbieta Bielak, z siedzibą w Mławie, ul. Kościuszki 20A, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje.
 4. Organizator konkursu nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników konkursu czy osób przeglądających Facebook bez zgody właścicieli wizerunku swojego lub zwierzęcia, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykorzystywania zdjęć lub filmów w innym celu, jak zapoznanie się z wynikami konkursu.
 5. Obowiązek informacyjny: Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Trendwise Elżbieta Bielak informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Trendwise Elżbieta Bielak mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Prawo to można realizować w siedzibie Trendwise Elżbieta Bielak, Mława ul. Kościuszki 20A.
Trendwise Elżbieta Bielak nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i
nie dokonuje profilowania tych danych
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
biuro@trendwise.pl
Trendwise Elżbieta Bielak informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie
z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania
tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.
Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
Trendwise Elżbieta Bielak informuje, że przetwarza dane osobowe właścicieli psów i innych
zwierząt i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO w celu opisanym w
niniejszy Regulaminie. Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana. Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości brania udziału w konkursie lub otrzymania nagrody. Odbiorcami danych osobowych będą użytkownicy i administratorzy Facebook. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 5 lat od momentu ich pozyskania